Проф. Пенка Атанасова

УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

Началник на Клиника по нервни болести

 

Проф. д-р Пенка Атанасова, дмн. завършва медицина в МУ- Пловдив през 1993 г. През 1999 г. придобива ОНС „доктор“, а през 2000 г. придобива клинична специалност по неврология. През 2015 г. придобива научната степен „доктор на медицинските науки“, а през 2017 г. – академичното звание „професор“. От 2018 г. е Началник на Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив. Член е на Експертния съвет по нервни болести към МНЗ от април 2019 г. От 2020 г. е Ръководител на Катедрата по неврология на МУ-Пловдив и Заместник председател на Общото събрание на Медицински Факултет-Пловдив. Научните й интереси са в сферата на мозъчносъдовата патология, клиничната неврофизиология и дементология. Има над 120 научни публикации, от които 29 с импакт фактор в престижни чуждестранни издания с над 350 цитирания. Автор и съавтор в 2 монографии и 2 учебника у нас, и в 4 монографии в чужбина. Участник в 3 международни и 7 научни проекта у нас. Научен ръководител на 3 успешно защитили редовни докторанти. Притежава 2 международни и 3 национални награди за свои научни разработки.

Информация за лектора
  • Тема:

    Особености на порфирия вариегата в България

  • Дата:

    10 септември 2021 г. (петък)

  • Час:

    11:40 - 12:00 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.