ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ за обработване на лични данни от субект на лични данни

С попълване на регистрационната форма на адрес https://vcv.raredis.org/registration/, Вие в качеството Ви на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни / Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, Регламентът) поражда действие от 25 май 2018 г./ се съгласявате да предоставите попълнените от Вас лични данни на Администратора СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОМОЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” Сдружение (БАПОН), ЕИК 115782273, част от ДЗЗД Институт по редки болести (ИРБ) и като собственик на онлайн платформата „ВИРТУАЛЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР“ и заявявате, че ще го уведомите писмено при промяна на личните ви данни в срока на обработване. Цел на обработване на данните Ви е във връзка с услугите, предоставяни на платформата „ВИРТУАЛЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР“, правилното насочване на потребителите към подходящи за тях конгреси, обучения, семинари, лекции и други виртуални мероприятия организирано от БАПОН или конкретен спонсор в платформата. Също така данните се използват за маркетингови проучвания, които се предоставят на спонсорите в онлайн платформата „ВИРТУАЛЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР“, с цел информираност относно субектите проявили интерес към конкретните продукти или услуги. С попълване на регистрационната форма Вие заявявате, че сте запознат с обстоятелството, че личните Ви данни ще бъдат съхранявани от администратора за срок от 10 години, като след изтичане на посочения срок личните ми данни ще бъдат изтрити. С попълване на регистрационната форма Вие се съгласявате, че съм личните Ви данни да бъдат обработвани от БАПОН, като обработващият лични данни има право да предоставя същите и на трети лица без да е необходимо изрично допълнително съгласие на субекта на лични данни. Вие декларирате, че сте запознат, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни имате следните права:
 • имате право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване.
 • имате право да поискате коригиране на личните Ви данни, които са неточни/неактуални, както и че имате правото да подадете жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;
 • имате право да поискате от администратора да ограничи обработването на личните Ви данни:
 • – когато личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни;
 • – когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;
 • – когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • – когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите Ви, като субект на данни.
 • имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните);
 • имате право да възразите пред администратора срещу обработването на личните Ви данни по всяко време, като посочите основанията за това;
 • имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата Ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
 • Информираме, Ви, че следва да бъдете уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, като администраторът следва да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.
 • имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени;
 • имате право да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора писмено на следния е-мейл адрес: info@raredis.org
Също така предоставям свободно, доброволно и информирано съгласието си, БАПОН да извършва видеозаписи и звукозаписи на проведените конференции, видео чатове и дружи мероприятия на Уебсайта на които съм се включил доброволно със своя уеб камера и микрофон. Давам съгласието си кадрите и/или снимките, на които фигурираме да бъдат публикувани на Уебсайта на БАПОН и да са на разположение в архива за изминали мероприятия на разположение на други потребители. Информиран съм, че имам право по всяко време, да оттегля съгласието си за обработване на моите лични данни и на извършването на видео и звукозапис на участията си в онлайн платформата „ВИРТУАЛЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР“. Информиран съм, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните осъществено до момента на оттеглянето. Запознат съм с Общите условия и политиката за защита на личните данни относно онлайн платформата „ВИРТУАЛЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР“. С попълване на регистрационната форма и натискането на бутон „РЕГИСТРАЦИЯ“ Вие декларирате, че давате своето съгласие за обработване на лични Ви данни свободно, съгласно волята си, и гарантирате верността на посочените в регистрационната форма данни.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.