ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЙ ХАДЖИЕВ

Специалист по Клинична хематология, практикуващ в УМБАЛ “Александровска” София”

 

ОБЩЕСТВЕНА НАУЧНА ДЕЙНОСТ:
Доц. д-р Хаджиев членува в следните научни медицински дружества:
– EHA (European Hematologic association)
– Дружество по клинична и трансфузионна хематология
– Съюз на учените в България
– Български лекарски съюз
Доц. Д-р Хаджиев е член на редакционната колегия на научното списание “Клинична и трансфузионна хематология”, както и в експертен съвет по медицинска специалност “Клинична хематология към МЗ, и комисията за Държавен изпит за медицинска специалност “Клинична хематология”

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Доц. д-р Хаджиев притежава специалности по вътрешни болести и клинична хематология. През 2001 година защитава дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор”. От 2005 година заема акедемична длъжност “Доцент” към клиниката по Хематология на Катедра Вътрешни болести към Медицински Университет- София.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
През годините Доц. Д-р Хаджиев завършва успешно три специализации:
– Барселона, Испания, под ръководството на prof. Montserrat и prof. Vives-Corrons;
– Лион, Франция, под ръководството prof. Coiffier.
– Париж, Франция, под ръководството prof. Varet.

НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Научната му дейност е отразена в над 100 научни публикации и съобщения. Има отпечатани 52 статии в наши и 15 в чужди и международни периодични научни списания, както и участие в 3 монографии. Участвал е в 35 конгреси, конференции и симпозиуми.

Информация за лектора
 • Тема:

  Тромботична Микроангиопатия (ТМА)

 • Дата:

  9 септември 2022 г. (петък)

 • Час:

  15:20 - 16:00 ч.

 • Зала:

  Бална зала Хотел "Империал" Пловдив | Спонсорирана сесия SwixxBiopharma

Сподели

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.