Проф. Виолета Йотова

УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Директор на Експертен център по редки ендокринни болести

 

Проф. Виолета Йотова завършила медицина във ВМИ – Варна през 1988 г. От 1991 г. е асистент в Катедрата по педиатрия. Придобити специалности: педиатрия (1995 г.); ендокринология и болести на обмяната в детска възраст (1999 г.) и квалификация по здравен мениджмънт (2004 г.). Защитава дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен «доктор» (2002 г.) и за придобиване на научна степен «Доктор на науките» (2012 г.). През 2007 г. се хабилитира като доцент, а през 2013 г – като професор по педиатрия. Д-р Йотова е специализирала и преподавала в чужбина. Тя е председател на Комитета за следдипломна квалификация на ESPE, председател на УС на Съюза на учените – Варна, зам. директор на Научния институт към МУ – Варна. Проф. Йотова е ръководител на Направление „Педиатрия” в УМБАЛ „Св. Марина”, а от 2019 г. е ръководител на Катедрата по педиатрия. От 2013 г. до 2015 г. тя представя България в Педиатричния комитет към Европейската Медицинска Агенция. Проф. Йотова е главен изследовател за МУ – Варна на два големи европейски проекта – ToyBox (www.toybox-study.eu) и Feel4Diabetes (www.feel4diabetes-study.eu), както и представител на България в акцията COST BM1303 A systematic elucidation of differences of sex development, DSD (http://www.cost.eu/COST_Actions/bmbs/BM1303). От 2015 г. проф. Йотова е ръководител на ЦИТАТ-Д (Център за иновативни терапии и авангардни технологии при диабет към УМБАЛ „Света Марина”) и гл. изследовател по SWEET проект, както и представител в международните регистри i-DSD и i-CAH. От 2016 г. тя е Директор на Варненския експертен център по редки ендокринни болести (ВЕЦРЕБ) и съпредседател на Работната група по образование и обучение към Европейската ендокринна мрежа ENDO-Ern (https://endo-ern.eu/). През 2018 г. ВЕЦРЕБ премина успешен европейски одит на място, а след одит диабетната грижа също получи сертификат за световен референтен център от мрежата SWEET. Проф. Йотова членува в БПА, БДЕ, БАСОРД, ВАПЕД, БНСДЕ, СУБ, ISPAD, ESPE, IASO, EASO. Към август 2020 г., проф. Йотова има 238 публикации и 262 участия в научни конгреси, вкл. 97 статии в пълен текст в списания с импакт фактор. Нейният H-index е 27, а i10 index – 51, като има над 3200 цитирания в чуждата литература.

Информация за лектора
  • Тема:

    Клиничната система за грижи за пациента (Clinical Patient Management System) като инструмент за подобряване съдбата на пациентите с редки болести в България

  • Дата:

    10 септември 2021 г. (петък)

  • Час:

    16:00 - 16:20 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.