проф. Ивайло Търнев

Проф. Ивайло Търнев

УМБАЛ „Александровска” – София

Клиника по нервни болести

 

Проф. д-р Ивайло Търнев, дмн е началник на Клиниката по нервни болести към УМБАЛ „Александровска” от 2010 г. Той е професор в Катедрата по неврология на Медицинския университет София и в Департамента по когнитивна наука и психология на НБУ. Създател и ръководител на първия Ескпертен център по генетични нервни и метаболитни заболявания към УМБАЛ „Александровска”, регистиран през 2016 г. Магистър е по обществено здраве и здравен мениджмънт и е хоноруван преподавател във Факултета по обществено здраве на МУ-София. През 1991 г защитава дисертация за присъждане на научната степен “Кандидат на медицинските науки” , а през 2001 г. дисертационен труд за присъждане на научната степен “Доктор на медицинските науки”. Председател е на Българското дружество по невромускулни заболявания (БДНМЗ). Член е на УС на Българското дружество по неврология. Член е на Изпълнителното бюро на Фондация „Невронауки и поведение“. Член e на Борда на две европейски референтни мрежи: /EURO-NMD и MetabЕrn/ – по невромускулни и по метаболитни заболявания/EURO-NMD и MetabЕrn/ – по невромускулни и по метаболитни заболявания. Член е на Световното дружество по невромускулни заболявания, Европейския консорциум по Шарко-Мари-Тут болестта и Европейската мрежа по невромускулни заболявания „Treat-NMD“. Председател е на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. Член е на УС на Националната мрежа на здравните медиатори. Член е на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет. Член е на Националната комисия по редки болести към Министерство на здравеопазването. Има две краткосрочни едномесечни специализации по неврогенетика в Оксфордския Университет „Джон Радклиф“, Великобритания и невромускулни заболявания в Института по миология „Антоан Бабински“, Париж. Бил е канен като лектор в Холандия, Германия, Испания, Русия, Австрия, Словения, Чехия, Белгия, Великобритания, Индия, Бразилия, Румъния, Македония, Турция, Гърция. През 2014 г. е поканен да изнесе годишната лекция на международното дружество по невромускулни заболявания Meryon Society в Оксфорд, което е високо признание за научноизследователската му дейност. Ръководител е на 101 проекти, 56 научно-изследователски проекти и 45 социални проекти в областта на общественото здраве; 22 от тези проекти са международни. Научен ръководител е на 17 докторанти, 12 от които са успешно защитили дисертационните си трудове. Проф. Търнев е публикувал общо над 700 научни труда. Има 300 научни публикации, 130 от които в международни списания и останалите публикации – у нас. Цитиран е над 5000 пъти. Има h-index – 38. Общият импакт фактор на публикациите му е над 650. Съавтор е на 10 монографии, три от тях са публикувани в чужбина и седем – у нас; четири от тях са от последните пет години. Съавтор е на 10 учебника. Има значителна научна активност, като е изнесъл над 400 научни съобщения, 216 – в чужбина и 219 – в страната.

Информация за лектора
 • Тема:

  Спинална мускулна атрофия - анализ на резултатите от българския регистър и мултидисциплинарен подход при проследяване на болните

  Научна сесия, спонсорирана от Roche

 • Дата:

  11 септември 2020 г. (петък)

 • Час:

  11:30 - 11:50 ч.

 • Тема:

  Българският опит и съвременни тенденции в диагностиката и лечението на болести на лизозомното натрупване

  Научна сесия, спонсорирана от Sanofi

 • Дата:

  11 септември 2020 г. (петък)

 • Час:

  16:00 – 17:00 ч.

 • Тема:

  Да отключим техните възможности със SPINRAZA® - една година български опит

  Научна сесия, спонсорирана от Ewopharma

 • Дата:

  11 септември 2020 г. (петък)

 • Час:

  17:00 – 18:00 ч.

 • Тема:

  Предизвикателствата в диагностичния процес при Херидитарната Транстеритинова Амилоидоза (hATTR) – предизвикателни клинични случаи

  Научна сесия, спонсорирана от Pfizer

 • Дата:

   

  12 септември 2020 г. (събота)

 • Час:

  10:00 – 10:30 ч.

 • Тема:

  Patisiran – нов терапевтичен подход на РНК интерференция при наследствена транстиретинова амилоидоза с полиневропатия стадий 1 и стадий 2

  Научна сесия, спонсорирана от Genesis Pharma

 • Дата:

  12 септември 2020 г. (събота)

 • Час:

  12:15 – 12:45 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.